அடையாளம், இனவாதம், கட்டுரை, கலாசாரம், கொழும்பு, ஜனநாயகம், தமிழ், நல்லாட்சி, யாழ்ப்பாணம்

சதம் இருக்க மனிதம் உள்ளவனாக இருந்த மனிதன்…

படம் | Panoramio அஞ்சு சதத்துக்குப் பெறுமதியில்லாதவன் என்று வேலை வெட்டியில்லா தவன்களைச் சொல்வதுண்டு. அதற்கிடையில் அஞ்சு சதத்துக்கு இருந்த பெறுமதியை மறந்ததன் விளைவே இந்தப் பழமொழி உருவாக்கம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுமளவுக்கு நாம் யாரும் சிந்திக்கவில்லை. பழமொழி குறிப்பதுபோல அஞ்சு சதமோ, அதற்கு முன்னான…