கொழும்பு, தமிழ்த் தேசியம், வடக்கு-கிழக்கு

கடலோனியாவின் சர்வசன வாக்கெடுப்பு

படம் | News.ebru எங்களில் பலர் கடலோனியாவினைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். இது ஸ்பெயின் நாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 9ஆம் திகதி கடலோனியாவின் சமஷ்டி அரசு தனது மக்கள் மத்தியில் சர்வசன வாக்கெடுப்பினை நடத்துவதற்கான பிரகடனத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றது. அதற்கான கேள்விகள்…