படம் | IPSNews

தகவல் அறியும் சட்டம் இன்று முதல் இலங்கையில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 22 வருட நீண்ட போராட்டத்தின் பின்னரே மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

தகவல் அறியும் சட்டம் தொடர்பாக அறிந்துகொள்ள சிறு வீடியோக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

ஊடகவியலாளர்கள்/ படித்தவர்கள் மட்டுமா RTI சட்டத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்?

தகவல் அறியும் சட்டத்தின் ஊடாக என்ன செய்யலாம்?