கட்டுரை, கலாசாரம், கலை, தமிழ், மலையகத் தமிழர்கள், மலையகம்

எங்கள் கவிச்சி சாமி, முனியாண்டி…

படம் | Namathumalayagam அப்பாவின் இறுதிச்சடங்கில் “முற்போக்காளராக இருந்தும் அப்பாவின் மரண சடங்குகள் அனைத்தையும் மரபு ரீதியாக செய்து அவருக்கு மரியாதை செய்தீர்கள்…” என என் நண்பரும் நெருங்கிய தோழருமான மல்லியப்பூ சந்தி திலகர் வெளியிட்ட ஒரு குறிப்பொன்ற நான் மறுத்து எழுத வேண்டியதாயிற்று….